อบรมไฟฟ้า
Food | Lifestyle

อบรมไฟฟ้า เป็นอย่างไร อุปกรณ์ PPE ทำงานกับไฟฟ้ามีอะไรบ้าง

การอบรมไฟฟ้า มีความสำคัญอย่างมากเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยไปกว่า 3 ชม. การอบรมไฟฟ้ามีหัวข้อวิชาที่ใช้อบรมอย่างไร มาดูกัน รวมถึงอุปกรณ์ PPE ทำงานกับไฟฟ้ามีอะไรบ้าง เรามีคำตอบ การอบรมไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชาที่ใช้ในการอบรม ดังต่อไปนี้ 1.กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบค้นหาอันตรายในการทำงานกับระบบไฟฟ้า   มาตรฐานในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า มาตรการป้องกันอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ควบคุมความเสี่ยงอันตรายในงานไฟฟ้า การตัดแยกระบบไฟฟ้า Lock Out – Tag Out 3.การปฐมพยาบาล อบรมในหัวข้อการปฐมพยาบาล การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า เรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น การทำ CPR ทำการทดสอบกับหุ่นและฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง 3.สาเหตุและอันตรายจากไฟฟ้า อบรมในหลักสูตรสาเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับไฟฟ้า มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัย ใครบ้างที่ต้องการผ่านการอบรมไฟฟ้า ซึ่งก็คือ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทุกคน ต้องได้รับการอบรมไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น ช่างซ่อมบำรุง พนักงานฝ่ายตรวจสอบ พนักงานในหน่วยงานที่มีโอกาสทำงานกับระบบไฟฟ้า […]

Continue Reading